Propuneri din partea ortodocșilor și baptiștilor pentru Constituția României

martie 21, 2013

Ortodocșii și baptiștii vin cu o serie de propuneri pentru viitoarea Constituție României ce privesc libertatea religioasă, mențiunea despre Dumnezeu în Constituție, predarea religiei în școli.

Mai mulți din deputați privesc sceptic posibilitatea introducerii unor astfel de prevederi în Constituția nouă, dar sunt și deputați care s-au pronunțat în susținerea inițiativei.

Citiți mai multe despre aceste propuneri în articolul pe care l-am publicat pe http://www.moldovacrestina.net:

http://www.moldovacrestina.net/law/noua-constitutie-romania-propunerile-crestinilor/

Reclame

Eliminarea prescripției pentru omor în România

martie 13, 2012

În România a fost modificat Codul Penal sub aspectul imprescriptibilității faptei de omor. O astfel de modificare face ca toate infracțiunile de omor să fie pedepsite, indiferent de cât timp a trecut din momentul săvârșirii ei. Decizia a fost aprobată pe 20 februarie de deputații din Comisia Juridică și votată de camera deputaților pe 28 februarie. Legea a fost adoptată cu 172 de voturi „pentru” și unul „împotrivă”.

Legea prevede eliminarea prescripţiei pentru răspunderea penală în cazul infracţiunii de omor – comisă cu intenţie (directă sau indirectă) – în varianta simplă şi în formele sale agravate – şi în cazul infracţiunilor intenţionate care au avut ca urmare moartea victimei.

În Republica Moldova, infracțiunea de omor nu este imprescriptibilă, pe când în România se propun și alte infracțiuni pentru înlăturarea prescripției, printre care și cele legate de fenomenul corupției. Poate că au dreptate cetățenii români, pentru că multe infracțiuni sunt bine ascunse, iar statul nu se încadrează în termen pentru a le descoperi și sancționa, astfel cei vinovați continuă în pace activitatea lor infracțională și pot invoca curgerea termenului de prescripție pentru a nu răspunde de faptele lor.

Mihai Tudose, deputat PSD de Brăila, licenţiat în Drept consideră legea de bun augur, pentru că „nu poţi să iei viaţa cuiva şi să scapi nepedepsit vreodată“.

Ce presupune imprescriptibilitatea omorului?

Instituția prescripției răspunderii penale este cauza de înlăturare a răspunderii penale după trecerea unui anumit interval de timp prevăzut de lege de la data comiterii infracțiunii, prin stingerea dreptului statului de a aplica pedeapsa, respectiv a obligației infractorului de a suporta consecințele faptei sale.

Sunt prevăzute termene de prescripție a răspunderii penale având o durată diferită în dependență de gravitatea infracțiunii, termene ce se calculează de la data săvârșirii infracțiunii.

Articolul 60 al Codului Penal al Republicii Moldova prevede următoarele termene de prescripție:

(1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracţiunii au expirat următoarele termene:

a) 2 ani de la săvârşirea unei infracţiuni uşoare;

b) 5 ani de la săvârșirea unei infracţiuni mai puţin grave;

c) 15 ani de la săvârșirea unei infracţiuni grave;

d) 20 de ani de la săvârșirea unei infracţiuni deosebit de grave;

e) 25 de ani de la săvârșirea unei infracţiuni excepţional de grave.

Prescripţia curge din ziua săvârșirii infracţiunii şi până la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată, iar  în cazul săvârșirii de către persoană a unei noi infracţiuni, prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat.

Curgerea prescripţiei se suspendă dacă persoana care a săvârșit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvârșirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvârșirea unei noi infracţiuni.

Aplicarea prescripţiei faţă de persoana care a săvîrşit o infracţiune excepţional de gravă se decide de către instanţa de judecată. Dacă instanţa nu va găsi posibilă aplicarea prescripţiei şi liberarea de răspundere penală, detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe 30 de ani.

Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvîrşirii infracţiunii erau minori.

Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvîrşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Astfel, prin introducerea prevederii de imprescriptibilitate a omorului, alături de infracțiunile considerate imprescriptibile, enumerate la alin. (8) art. 60 CP, ar apărea și infracțiunea de omor.

Statele unde este prevăzută imprescriptibilitatea omorului

Posibil să apară obiecții la o astfel de modificare invocând principiul umanismului. Totuși, trebuie să cunoaștem că această prevedere este în acord cu Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și sunt mai multe state în lume în care infracțiunea de omor nu este prescriptibilă, la numărul cărora s-a adăugat și România, și anume: Marea Britanie, Germania, Austria, Irlanda, Danemarca, Finlanda, Estonia, Cipru, SUA, Canada și Japonia.

România era anterior printre puţinele state membre ale UE care aplicau prescriptibilitatea infracţiunilor de omor.

Ce spune Biblia despre această practică?

Dumnezeu a instituit prescriptibilitatea doar pentru lipsirea de viață din imprudență. Astfel, cel care fără voie sau din neatenție a provocat moartea unui om trebuia să fugă în cetatea de scăpare și să stea acolo până la moartea marelui preot, după care putea să se întoarcă la moșia lui. Cetatea de scăpare îl păzea de răzbunătorul sângelui, care avea dreptul să-l omoare până la moartea marelui preot, dacă el ieșea din cetatea de scăpare. Dacă ulterior morții marelui preot, când cel vinovat se întoarce la moșia lui, se întâmplă că răzbunătorul de sânge îl ucide, atunci acesta va fi vinovat de moartea lui.

Iată textul unde este reglementată această practică:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Când veţi trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului, să vă alegeţi nişte cetăţi care să vă fie cetăţi de scăpare, unde să poată scăpa ucigaşul care va omorî pe cineva fără voie. Aceste cetăţi să vă slujească drept cetăţi de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigaşul să nu fie omorât înainte de a se înfăţişa în faţa adunării ca să fie judecat. Din cetăţile pe care le veţi da, şase să vă fie cetăţi de scăpare. Să daţi trei cetăţi dincoace de Iordan, şi trei cetăţi în ţara Canaanului: acestea să vă fie cetăţi de scăpare. Aceste şase cetăţi să fie cetăţi de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străin şi pentru cel ce locuieşte în mijlocul vostru: acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie. (Numeri 35 : 9-15)

Dar dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste şi nu din vrăjmăşie sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit, sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care-i poate pricinui moartea, şi moare, fără să-l urască şi fără să caute să-i facă rău; iată legile după care va judeca adunarea între cel ce l-a lovit şi răzbunătorul sângelui: Adunarea va izbăvi pe ucigaş din mâna răzbunătorului sângelui şi-l va face să se întoarcă în cetatea de scăpare unde fugise. Să locuiască acolo până la moartea marelui preot care este uns cu untdelemn sfânt. Dacă ucigaşul iese din hotarul cetăţii de scăpare unde fugise şi dacă răzbunătorul sângelui întâlneşte afară din hotarul cetăţii de scăpare şi ucide pe ucigaş, nu va fi vinovat de omor. Căci ucigaşul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui preot; şi după moartea marelui preot, putea să se întoarcă la moşia lui. (Numeri 35 : 22-28)

Cât despre omorul din intenție, Dumnezeu a prevăzut pedeapsa cu moartea și a spus că orice sânge nevinovat vărsat trebuie răzbunat, pentru că altfel țara este pângărită, iar ispăşirea sângelui vărsat în ţară nu se putea face decât prin sângele celui ce-l va vărsa.

Cu ocazia celor discutate mai sus vreau să amintesc cititorilor că fiecare om este păcătos, iar Biblia spune că plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul Nostru. (Romani 6:23) Nu te gândi că cu trecerea timpului Dumnezeu va uita păcatele tale uitându-Se la faptele bune pe care le faci, la lumânările aprinse, la mătăniile bătute sau milostenii. Dumnezeu nu le va uita și nu le va lăsa nepedepsite. Totuși, există o posibilitate de a-ți ispăși vina, o unică posibilitate – prin credință în Domnul Isus Hristos și pocăință sinceră!

Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis: „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor”, adaugă: „Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.” (Evrei 10 :11-17)