Excluderea obligativității controlului medical înainte de căsătorie?

ianuarie 30, 2012

„Un set de acte examinate şi adoptate astăzi (25.01.2011) vizează sistemul medical. Prin amendamentele respective se propune excluderea obligativităţii examenului medical înainte de căsătorie, fapt ce constrînge drepturile şi libertăţile stabilite de legislaţia internaţională, inclusiv europeană, şi se asigură respectării vieţii private. Măsurile respective vor contribui la consolidarea instituţiei familiei, întrucît modificările propuse au impact direct asupra planificării familie, iar efectuarea unor investigaţii prealabile va fi posibilă benevol, la dorinţa cuplului, în mod individual, fiind asigurată confidenţialitatea în procesul medical.”

http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=4699

Care este părerea Dvs?


Scrisoare deschisă către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei împotriva activității de organizare a divorțurilor

decembrie 5, 2011

Către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Alianța pentru Salvarea Famillilor din Moldova este o organizaţie de advocacy a valorilor familiei şi vieţii, bazate pe morala creştină. Din acest considerent, intervenim de fiecare dată când instituția familiei este atacată și rugăm Ministerul să ia atitudine față de astfel de atacuri.

În ultima perioadă atacurile la adresa instituției familiei sunt abundente și considerăm că trebuie să luăm atitudine cât mai urgent, atât societatea civilă, cât și autoritățile publice.

Recent, s-a anunțat că unele agenții din Moldova sunt gata să organizeze ceremonii, similare celor de nuntă, pentru divorț. Suntem îngrijorați de inițiativa de presta asemenea servicii în Republica Moldova, pentru că o considerăm o formă de încurajare a divorțului. Activitatea economică care contravine moralității publice, care dăunează societății și interesului ei ar trebui interzisă neîntârziat. Art.110 al Codului Civil al Republicii Moldova prevede că societatea comercială poate fi declarată nulă atunci când obiectul ei este ilicit sau contrar ordinii publice.

De aceea, rugăm insistent ca Ministerul Muncii, Protecției Sociale să intervină cu cerințele necesare către Ministerul Justiției, cu argumentele statistice și juridice necesare.

Divorțul este unul din factorii care influențează foarte mult procesul mișcării naturale a populației. Astfel, potrivit statisticilor disponibile în RM, oferite de către Biroul Național de Statistică, sporul natural al populației este negativ, și se menține aproximativ în jurul cifrei de -3000, dar a atins și cifra de -5000. Divorțul și căsătoria au un raport de 1:2, așa cum jumătate din căsătoriile încheiate, anual se desfac. Pentru anul 2010, spre exemplu numărul căsătoriilor încheiate au fost de 26483, iar numărul divorțurilor a constituit 11504.

Cunoaștem că familia are mai multe funcții sociale și biologice. Funcția biologică este cea de reproducție umană, cele sociale sunt funcția de socializare, economică, politică, juridică, religioasă. Toate acestea îi conferă familiei dreptul de a fi numită celula de bază a societății.

Articolul 2, alin. (1) al Codului Familiei prevede că “Familia și relațiile familiale în Republica Moldova sunt ocrotite de stat.” De aceea, solicităm ca statul să intervină, inclusiv prin intermediul organelor sale centrale de specialitate și să asigure instituției familiei protecția prevăzută și garantată prin lege.

Alianța pentru Salvarea Famillilor din Moldova este deschisă pentru colaborare în vederea stopării unor astfel de atacuri împotriva instituției familiei și este gata să acorde susținerea necesară în acest sens.

Cu speranța că se va lua atitudine față de problema prezentată și că instituția familiei va fi protejată la justa ei valoare, nu doar declarativ prin lege, dar și real, prin acțiuni concrete din partea autorităților competente și responsabile.

Cu respect,

Alianța pentru Salvarea Famillilor din Moldova.


A fost aprobat de Guvern proiectul legii bugetare anuale pentru 2012

decembrie 1, 2011

Pe 25 noiembrie, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2012 a fost aprobat de Guvernul  Republicii Moldova. Anul trecut adoptarea legii bugetare anuale a fost adoptată cu întârzieri mari, legea intrând în vigoare abia la 20 aprilie. Până la aprobarea noului plan bugetar, RM s-a condus după cel din anul 2010. O altă posibilitate de soluţionare a unor astfel de cazuri este de a aplica a douăsprezecea parte din venituri şi cheltuieli prevăzute pentru anul bugetar anterior pentru fiecare lună de întârziere.

Nici anul acesta nu suntem foarte disciplinaţi, aşa cum legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar prevede obligaţia Guvernului de a înainta proiectul legii bugetului de stat până la data de 1 octombrie a fiecărui an. Parlamentul, potrivit articolului 31(30), până la data de 5 decembrie trebuie să adopte legea bugetară anuală. Reieșind din considerentul că legea bugetară anuală se adoptă printr-o procedură specială, în trei lecturi, şi nu în două, aşa cum este prevăzut pentru legile organice, putem fi siguri că nici anul acesta legea nu va fi adoptată la timp. Totuşi, conform textului legii, legea bugetară anuală intră în vigoare la 1 ianuarie a fiecărui an sau la o altă dată prevăzută în textul, deoarece anul bugetar pe teritoriul Republicii Moldova începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie. Deci, mai sunt şanse pentru încadrarea în termen.

Articolul 1 al legii stabileşte: “Bugetul de stat pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de  21 367 269,1  mii lei şi la cheltuieli în sumă de 22 164 269,1 mii lei, cu un deficit în sumă de 797 000,0 mii lei.”

Principalele surse de venituri ale bugetului de stat sunt: taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate (constituie 45,4% din total venituri ale bugetului de stat); taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (16,0%) și granturile pentru proiectele finanţate din surse externe (6,5%).

De obicei, în majoritatea statelor, impozitele directe sunt sursa principală de formare a bugetului de stat, în ţara noastră ponderea cea mai mare în rândul veniturilor o constituie impozitele indirecte, în mod special taxa pentru valoarea adăugată (TVA), urmată de accize. În ce priveşte granturile, acestea au ajuns a fi primite atât de des că au căpătat caracter permanent pentru Republica Moldova. Astfel, legea cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar prevede că “veniturile se constituie din impozite, taxe, granturi şi alte încasări.”

Principalele direcții de utilizare a resurselor bugetului de stat sunt: asigurarea socială (17,8% din total cheltuieli ale bugetului de stat); ocrotirea sănătății (12,3%) și învățământul (10,3%).

Pentru continuarea implementării politicilor aprobate anterior, bugetul de stat a suportat majorări în volum de 2 380,0 mil. lei, iar economiile generate de aceste politici constituie 952,9 mil.lei.

Politicile noi incluse în bugetul de stat pe anul 2012 constituie majorări în sumă de 506,4 mil.lei și economii de circa 164,2 mil.lei. După cum este prezentat în Tabelul 3, politicilor anterioare constituie 98,5% din volumul bugetului de stat pe anul 2012, iar restul 1,5% au fost alocate politicilor noi.

Deficitul bugetului de stat va constitui 1266,9 mil.lei, astfel rămânând la nivelul sumelor aprobate în buget pentru anul 2011. În structura bugetului de stat se vor solda cu deficit componenta de bază -353,0 mil.lei, componenţa mijloacele speciale – 61,3 mil.lei şi proiectele finanţate din surse externe – 944,9 mil.lei. Concomitent componenţa fondurilor speciale se va solda cu un excedent de  92,3 mil.lei.

Guvernul a decis că va aloca 10392,4 mii lei în vederea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea locuinţei unor categorii de cetăţeni care au obţinut scrisori de garanţie de la autorităţile publice locale, dar nu au primit credite nominalizate. De aceste alocaţii vor beneficia 247 de persoane din 23 unităţi administrative ale RM. Veaceslav NEGRUŢA a precizat că în bugetul de stat pe anul curent, în scopul nominalizat au fost prevăzute mijloace financiare în volum de 45000 mii lei, din care până la situaţia din 1 octombrie curent executate au fost 38690,3 mii.

2011 estimat 2012 proiect
Mil. lei % PIB (82 900) Mil. lei % PIB (93 100)
Venituri 30 603,30 36,90% 34 661,80 37,20%
Cheltuieli 32 199,10 38,80% 35 498,80 38,10%
Deficit -1 595,80 1,90% -837 0,90%
Venituri Cheltuieli Deficit
Buget Public Naţional nominal 34 661,8 35 498,8 -837,0
BPN % în PIB (93 100) 37,2 38,1 0,9
Bugetul de stat 21 367,3 22 164,3 797,0
Bugetul asigurărilor sociale de stat 9 825,9 9 825,9
Fondurile asigurării obligatorii de asistentă medicală 3 982,2 3 982,2
Bugetele UAT 8 299,0 8 339,0 40,0

Sancţionarea clienţilor prostituatelor

noiembrie 30, 2011

Din punct de vedere juridic, prin prostituţie se înţelege servicii sexuale ocazionale, oferite contra plată, dar care nu sunt bazate pe relaţii de tipul celor conjugale sau pe simpatie şi pasiune.

Corelaţia prostituţiei cu criminalitatea constă în transmiterea bolilor venerice, folosirea minorelor în calitate de prostituate, „deservirea” sexuală a minorilor, întreţinerea de spelunci etc. Deopotrivă cu drogurile, prostituţia este obiect de activitate al criminalităţii organizate.

Din aceste considerente majoritatea statelor incriminează această faptă social periculoasă, fie prin intermediul normelor penale, fie prin intermediul celor contravenţionale. Istoria atestă trei forme de reacţie sociale faţă de prostituţie: interzicerea, permisiunea şi tolerarea.

În ţările unde se sancţionează prostituţia, pedepsele sunt destul de aspre pentru a se diminua amploarea acestui fenomen. Tot în vederea contracarării acestui fenomen, pentru prima dată în istorie în 1999 Suedia a adoptat o legislaţie care permite vinderea unor astfel de servicii sexuale, dar nu permite cumpărarea acestora. Astfel, începând cu 1 ianuarie 1999, orice persoană, care cumpăra servicii de natură sexuală ale altei persoane, era pedepsită cu pînă la 6 luni închisoare”.

Guvernul suedez consideră că „nu este normal sa fie pedepsite persoanele care oferă un serviciu sexual, din contra, ele trebuie ajutate să renunţe la acest mod de viaţă”.

Urmând exemplul Suediei, o legislaţie similară în 2009 au adoptat şi statele Norvegia şi Islanda.

Opinia publică a primit foarte bine această iniţiativă şi în 1999 – 76% au susţinut această lege, iar după 2 ani mai tîrziu – 81 % din populaţie. Doar 15 % din populaţie doreau ca legea să fie abrogată, şi cu 2 ani mai târziu – doar 14 %, 79 % din femei au susţinut legea şi 60 % din bărbaţi, şi în special populaţia adultă tânără (18 – 38 ani).

Un sondaj online efectuat de Durex în 2005 au arătat că din 34 de ţări participante, Suedia a avut cel mai mic procent de respondenţi care au afirmat că au apelat la servicii sexuale contra plată, doar 3% din cei care au răspuns la întrebare, bărbaţi şi femei. Metodologia a fost criticată ulterior, dar aceasta a arătat că în Suedia a scăzut foarte mult frecvenţa acestui fenomen.

În 2008, Guvernul suedez a însărcinat Curtea Supremă de Justiţie, şi mai târziu şi pe cancelarul Justiţiei, Anna Skarhed, să conducă o anchetă oficială pentru a stabili dacă legea privind cumpărarea serviciilor prostituatelor a funcţionat şi ce efecte a adus. Această evaluare a atras atenţia şi la nivel internaţional. Raportul final a fost prezentat ministrului Justiţiei, Beatrice Ask, în iulie 2010, statuând că legea a funcţionat şi şi-a atins obiectivele, dar s-a sugerat dublarea pedepsei pentru cumpărarea serviciilor unei prostituate. De asemenea, raportul a stabilit că de la intrarea în vigoare a acestei legi, prostituţia de stradă a fost redusă la jumătate şi că nu au mai existat creşteri majore a acestui fenomen în Suedia. De asemenea, s-a demonstrat că legea în cauză a avut un efect pozitiv şi asupra infracţiunii de trafic de fiinţe umane.

Raportul a mai menţionat şi fenomenul prostituţiei pe internet, care reprezintă o piaţă recentă de expansiune mai dificil de studiat şi de verificat, şi care în ultimii 5 ani a crescut foarte mult în Suedia, Norvegia şi Danemarca.

În urma raportului poziţia Suediei privind prostituţia a fost reafirmată: „Cei care apără prostituţia spun că este posibil să se diferenţieze între prostituţie voluntară şi non-voluntară, că adulţii trebuie să aibă dreptul de a vinde şi cumpăra relaţii sexuale în mod liber… Totuşi, dacă este să ne bazăm pe principiul egalităţii de gen şi perspectiva drepturilor omului, distincţia între prostituţia voluntară şi nevoluntară nu este relevantă.” Astfel, înăsprirea pedepsei pentru cumpărarea serviciilor sexuale au intrat în vigoare la 30 ianuarie 2011.

 

Poate ar fi şi pentru Republica Moldova adoptarea unei astfel de legi o soluţie pentru a contracara acest fenomen negativ, care afectează moralitatea publică, sănătatea populaţiei, familiile, imaginea ţării… Autorităţile ar trebui să se preocupe de contracararea unor astfel de fenomene, să creeze comisii în care să fie discutate astfel de soluţii şi să se găsească soluţia potrivită contextului ţării noastre, care ar aduce impactul dorit.

Ar fi frumos ca şi autorităţile noastre să ia exemplu de la autorităţile suedeze şi să aibă drept motivaţie dorinţa de ajuta fetele care presteaază aceste servicii să se lase de această practică.


În Sankt Petersburg – amendă pentru propaganda și promovarea homosexualității

noiembrie 16, 2011

În proiectul de lege, adoptat aproape în unanimitate de către Adunarea Legislativă din Sankt Petersburg, “promovarea homosexualității” este echivalată cu promovarea pedofiliei și se pedepsește cu amendă.

Astfel, 37 din 39 de deputați din Adunarea Legislativă au votat proiectul de lege în prima lectură, care prevede amendarea persoanelor care distribuie materiale, care promovează interesul sexual la copii. De asemenea, proiectul dat prevede și sancționarea gay-lor care care desfășoară parade în vederea apărării drepturilor sale.

Potrivit BBC, apărătorii drepturilor minorităților sexuale, au pichetat votul în apropierea clădirii Adunării Legislative, cu placate și slogane de felul “Nu hrăniți oamenii cu legi homofobe!”, “Eu îl iubesc pe fiul meu gay”.

Cum se argumentează necesitatea acestui proiect?

Vitalie Milonov, autorul acestui proiect a declarat pentru Serviciul Rus BBC: “Nu vreau ca copiii noștri să asocieze curcubeul cu o perversiune socială. Noi în nici un fel nu încălcăm drepturile cetățenilor, nouă pur și simplu ne pasă psihicul delicat și foarte vulnerabil al copiilor.”

Tot dl Milonov, reprezentând fracțiunea “Rusia Unită”, a explicat această necesitate în adoptarea proiectului de lege prin “valul de popularitate de perversiuni sexuale” pe care îl acoperă Sankt Petersburgul.

Deputatul a mai menționat că “Spiritul liberal al timpului încearcă să schimbe orientările de bază ale societății, lăsând părinții și școala singuri în fața imperiului puternic al show-businessului, care, ca o mlaștină, absoarbe tineretul de azi”. Dlui susține ferm că homosexualitatea este cauzată nu atât de factorii biologici, cât de cei sociologici.

Conform proiectului, amenzile pentru “acțiuni publice prin care se promovează homosexualitatea (sodomia), lesbianismul, bisexualitatea și transsexualitatea printre minori”, precum și care promovează pedofilia, sunt de la 1 la 3 mii de ruble rusești pentru persoanele fizice, 2-5 mii ruble pentru funcționarii publici și amenda pentru persoanele juridice – de la 10.000 la 50.000 ruble.

În nota informativă a proiectului este specificat scopul acestuia ca fiind lupta împotriva propagandei homosexualității, lesbianismului, bisexualității și transsexualității printre minori.

Potrivit specialiștilor, promovarea tot mai intensă a actelor de perversiune sexuală demoralizatoare acționează în primul rând asupra minorilor, de asemenea reprezintă unul din factorii principali care împiedică creșterii nașterii.Reprezentantul drepturilor copiilor de pe lângă Președintele Federației Ruse a menționat că în prezent se constată o creștere a cazurilor de pedofilie, ceea ce de asemenea, reprezintă un fenomen socialmente periculos care trebuie interzis.

Conform pct. 2 al art.5 din legea federală din 24 iulie 1998 N 128 – F3 privind garanțiile principale ale drepturilor copiilor în Federația Rusă, la împuternicirile organelor de stat privind îndeplinirea drepturilor copiilor în Federația Rusă se atribuie și realizarea politicii de stat în interesul copiilor, unul din scopul căreia este  protejarea copiilor de factori care acționează negativ asupra dezvoltării fizice, intelectuale, psihice, spirituale și morale a copiilor.

În Republica Moldova s-a încercat de mai multe ori desfășurarea paradelor gay care au fost interzise până la urmă. Dar, anul trecut, homosexualii și-au permis să facă o demonstrație în fața monumentului Ștefan cel Mare unde s-au sărutat homosexuali și lesbiene, eveniment ce a fost accesibil copiilor atât ca fiind martori la fața locului, cât și prin reportajele mass-media. Astfel de demonstrații nu doar că ar trebui interzise, dar și penalizate de către stat. Ar fi foarte oportun ca autoritățile să intervină în acest sens cu un proiect de lege, luând ca exemplu inițiativa celor din Sankt Petersburg.

Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului, de asemenea, prevede datoria statului de a garanta fiecărui copil dreptul la un nivel de viață adecvat dezvoltării sale fizice, intelectuale, spirituale și sociale. Deci, este datoria statului să intervină și să protejeze copii de așa demonstrații care le pervertesc mintea lor și le atacă discernământul, pentru că ei sunt la o vârstă când nu pot deosebi binele de rău.

Mai jos găsiți afișat textul în limba rusă al proiectului, așa cum a fost el înregistrat:

Статья 1 

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 „Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” следующие изменения:

1. Дополнить статьями 7_1 и 7_2 следующего содержания:

„Статья 7_1. Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних

Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 7_2. Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии

Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.”.

2. В подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова „предусмотренных в статьях 6, 8, 12, 45, 46” заменить словами „предусмотренных в статьях 6, 7_1, 7_2, 8, 12, 45, 46”.

Статья 2 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

 


Legalizarea prostituției în Republica Moldova?

noiembrie 10, 2011

Se discută în ultimul timp în Republica Moldova despre legalizarea prostituției, probabil, în mare parte discuțiile sunt inspirate de practica altor state, care au legalizat prostituția perioada recentă. Sunt opinii diferite, argumente și contra-argumente, dar se pare că cineva ar profita foarte mult de o asemenea modificare în legislație. De altfel, mai multe modificări, care au creat chiar lacune în legislație, au fost făcute în interesul unor persoane, cineva profitând pe seama lor. Spre exemplu, modificarea art. 174, care, în noua lui variantă, nu cuprinde, și respectiv rămân fără pedeapsă, relațiile sexuale orale cu o persoană care a atins vârsta de 16 ani, acțiuni care erau incriminate înainte de modificare. Deși legiuitorul a fost atenționat despre această lacună, nu se ia atitudine deja de foarte mult timp.

În ultima perioadă presa abundă în cazuri cutremurătoare de infracțiuni prinvind viața sexuală. Biserica Buna Vestire și Asociația ProFamilia a atenționat în mai multe rânduri autoritățile moldave chemându-le să ia atitudine, dar se pare că nu se întreprinde încă nici un pas în acest sens. Dimpotrivă, discuțiile privind legalizarea prostituției ne arată că interesul autorităților, precum și al altor persoane de influență privește altceva, numai nu interesul general al societății și binele ei.

Orice normă de drept îşi propune să asigure respectarea unei/unor valori in societate care ar fi altfel periclitată, or, in acest caz valoarile proclamate atît de susţinătorii prostituţiei cît şi de tradiţionalişti ca fiind in pericol sînt demnitatea umană, sănătatea publică şi libertatea femeii, precum și alte valori ca morala, religioasă sau cutumiară, publică. Prin deziincriminarea prostituției aceste valori nu vor mai fi apărate.

Cum este sancționată prostituția în Republica Moldova?

La moment, pedeapsa prevăzută pentru prostituție este una foarte mică, această faptă constituind contravenție. Astfel, Codului Contravențional al Republicii Moldova din 2008 prevede următoarele:

Articolul 89. Practicarea prostituţiei
(1) Practicarea prostituţiei
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
(2) Persoana angajată în prostituţie contrar voinţei sale este degrevată de răspundere contravenţională.
Pedeapsa de la 200 lei la 300 lei foarte mică pentru ca să poată preveni și combate acest fenomen. Astfel, statul nu-și aplică forța sa de constrângere pentru a contracara fenomenul prostituției, ci dimpotrivă, vedem că cedează din teren tot mai mult și mai mult, pentru că…

Anterior prostituție era sancționată mult mai dur

Această faptă era incriminată de Codul Penal din 1961, care prevedea:

Articolul 105/1. Practicarea prostituţiei

    Practicarea prostituţiei  după aplicarea a cel puţin două  sancţiuni administrative –

    se pedepseşte  cu  privaţiune de libertate de la şase luni la un  an sau cu o amendă de la cinci sute la una mie salarii minime.

 

O astfel de faptă nu este incriminată de Codul Penal în vigoare din 2003, aceasta constituind contravenție (faptă de o periculozitate mai scăzută decât infracțiunea) și fiind sancționată cu amendă așa cum am prezentat mai sus.

Nu trebuie de confundat această componență de infracțiune, cu cea de proxenetism, care a rămas a fi incriminată și de Codul Penal în vigoare, dar pentru care prevăzută pedeapsa mai mică decât cea prevăzută de Codul Penal din 1961:

Articolul 220. Proxenetismul
(1) Îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) săvîrşite faţă de două sau mai multe persoane;
d) săvîrşite cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării ei faţă de persoana care practică prostituţia sau faţă de rudele sau apropiaţii acesteia,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.

Dacă s-ar legaliza prostituția, aceste fapte prevăzute la art. 220 din Codul Penal în vigoare, la fel ar urma să fie dezincriminate, devenind astfel activități legale.

Statul cedează puțin câte puțin

Dacă se legalizează prostituția atunci vedem o evoluție foarte clară în acest sens. Mai întâi pedepse mai blânde, apoi legalizare… Prin nesancționarea unui astfel de comportament într-o societate, statul arată că acesta nu este periculos, este acceptabil și presupune o încurajare tacită pasivă.

Legalizăm pentru a aduce bani în bugetul public?

Faptul că suntem în criză economică, nu înseamnă că trebuie să apelăm la modalitatea de creștere a bugetului pe seama unei probleme sociale. În cazul dat scopul nu scuză mijloacele! Se pune în joc ordinea publică, moralitatea publică, categorii apărate înalt de legislația țării, dar care vor fi călcate în picioare printr-o astfel de modificare legislativă.

Ce se întâmplă în țările care au legalizat prostituția?

Se argumentează că în statele care au legalizat prostituția aceasta aduce profituri frumoase, dar se pare că nu este chiar așa:

În Suedia, Norvegia și Islanda, deși prostituția este legală, solicitarea serviciilor unei prostituate este ilegal. Aici, clienții comit în continuare o infracțiune dacă apelează la prostituate, care provin în mare parte din America Latina și estul Europei.

În Olanda și Germania, este o profesie legală, însă trebuie menționate și alte aspecte. Olanda este țara în care sunt legale prostituția și drogurile ușoare, iar acestea au devenit practic atracții turistice: însă majoritatea prostituatelor care lucrează în bordeluri provin din alte țări, în special țări slab dezvoltate.

În Germania, 75% dintre prostituate sunt femei din alte țări, iar aceasta țară este destinația preferată de traficanții de carne vie din Rusia și Ucraina.

Bordelurile, centre de crima organizata si trafic de carne vie

Autoritățile acestor state recunosc, în multe cazuri, că bordelurile reprezintă o problemă serioasă, pentru că sunt practic centre pentru crima organizată și traficul de persoane.

Exista mii de cazuri de femei care sunt obligate sa se prostitueze si amenintate cu violente

Chiar dacă forțarea la practicarea unor astfel de servicii va constitui și în continuare infracțiune, legalizarea prostituției va contribui la creșterea numărului acestor infracțiuni, ceea ce este demonstrat de practica altor state.

Astfel, Asociația Amnesty International avertiza, încă în 2010, că violența în bordelurile din Irlanda a crescut în urma efectelor crizei economice, iar fondurile acordate asociațiilor care se ocupă de asistența socială în cazul victimelor traficului de ființe umane au scăzut, în condiții de criză economică.

Deci, legalizarea prostitutiei nu pune capăt traficului de ființe umane, violenței și abuzurilor din industria sexului, așa cum argumentează cei care doresc legalizarea acestei practici.

Este un mit faptul că se vor diminua numărul cazurilor de boli cu transmitere sexuală

Mulți argumentează în favoarea legalizării prostituției prin faptul că controalele obligatorii de sănătate care vor fi impuse vor contribui la micșorarea cazurilor de boli cu transmitere sexuală. Nu este chiar așa, pentru că și în continuare vor exista clienți care vor solicita relații sexuale fără protecție, iar cazuri de boli cu transmitere sexuală vor exista în continuare. De altfel, clienții nu vor fi supuși controalelor medicale.

Prostituția distruge vieți și familii

Experimentele sexuale la care sunt supuse fetele care se prostituează le afectează iremediabil sănătatea psihică şi somatică, le desocializează, le fac incapabile de a intra într-o viaţă normală, o viaţă de familie pe care şi-o doreşte fiecare.

Legalizarea prostituţiei vine în contradicţie cu familia, este cel mai grav atentat la adresa unităţii acesteia, fapt confirmat de situatia din ţările occidentale în care rata divorţurilor a ajuns la 70 la sută. Mult mai mulţi bărbaţi tineri şi vărstnici, familişti şi celibatari, adolescenţi vor ceda tentaţiilor de a merge la bordel.

Este foarte posibilă înflorirea industriei sexului în cazul în care statul nu va putea face un control şi o monitorizare adecvată a acestui tip de activitate.

Legalizarea prostituției nu va reduce criminalitatea și statul nu trebuie să lupte cu fenomenul criminalității și cu criza economică prin așa mijloace. Biblia spune că datoria statului este să pedepsească răul, pentru ca să-l prevină și să-l înlăture și să încurajeze binele:

Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea.  El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. (Romani 13:3, 4)

 

O frază cheie în Biblie, care se repetă de multe ori când Dumnezeu vorbește poporului Israel este “Să scoateți răul din mijlocul vostru!”. Deci, este datoria unui popor să scoată răul din mijlocul lui, datoria autorităților, dar și a fiecărui cetățean să influențeze așa cum poate și să contribuie la scoaterea răului din mijlocul poporului, și nu la încurajarea și răspândirea acestuia.


Domeniul informațional ca obiect distinct de reglementare al dreptului

noiembrie 7, 2011

Obiectul de reglementare a dreptului reprezintă acele relații sociale care sunt reglementate de normele juridice.

Obiectul de reglementare a dreptului informațional reprezintă relațiile sociale care apar în rezultatul colectării, stocării prelucrării sau difuzării informației și care sunt reglementate de normele juridice de drept informațional.

O mare parte din relațiile sociale astăzi sunt reglementate de normele juridice. Rămân nereglementate relațiile unde nu este considerată necesară intervenția statului pentru a le reglementa, pentru a stabili anumite limite, interdicții, pentru a prescrie un anumit comportament sau pentru a permite subiecților de drept să aleagă comportamentul lor, uneori prezentând câteva variante alternative.

Relațiile sociale sunt într-o continuă evoluție, astfel apar noi relații sociale care trebuiesc reglementate de lege. Unele din ele se încandrează în obiectul ramurilor de drept existente, devenind reglementate fie prin modificarea unor acte normative din domeniu, fie prin adoptarea unui act normativ nou, iar altele, pentru că reprezintă o categorie de relații sociale distinctă, necesită adoptarea unui cadru normativ complex și complet. În felul acesta se creează noi ramuri de drept. De altfel, criteriile principale de deosebire a ramurilor de drept îl reprezintă obiectul și metoda de reglementare.

Țin să evidențiez că nu crearea oficială a unei ramuri noi de drept este premisă pentru apariția unui obiect distinct de reglementare, ci anume aceste relații care au trăsături comune, care reprezintă o categorie distinctă și care necesită o reglementare amplă, sunt premisa pentru apariția unei noi ramuri de drept, aceste relații reprezentînd obiectul de reglementare al ramurii de drept respective.

În ceea ce privește dreptul informațional, ca premisă pentru apariția acestei ramuri de drept a fost dezvoltarea progresivă a societății informaționale, relațiile din cadrul acestui domeniu presupunînd necesitatea de a fi reglementate, acestea reprezentînd obiectul de reglementare a dreptului informațional.

În cele ce urmează voi prezenta felul cum au evoluat relațiile din domeniul societății informaționale și cum au fost reglementate acestea pe parcurs până a se delimita ca un obiect distinct de reglementare a dreptului.

O condiție-cheie pentru democratizarea continuă a societății, participarea cetățenilor la guvernare și eficientizarea activității administrației publice; pentru prevenirea și combaterea corupției o constituie realizarea consecventă a liberului acces la informațiile oficiale, transparența instituțională/decizioanală a autorităților și instituțiilor publice, promovarea reformelor revine monitorizării permanente a implimentării legislației.

În ultimii zece ani, mai multe țări au elaborat legi cu privire la liberul acces la informații, printre acestea numărându-se Fiji, Japonia, Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Thailanda, Trinidad – Tobago, Marea Britanie, precum și majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est. Aceste țări s-au alăturat astfel unor state precum Suedia, SUA, Finlanda, Olanda, Australia și Canada, care promulgaseră asemenea legi cu mai mult timp în urmă.

Societatea informațională a evoluat și în Republica Moldova în ultimul timp foarte progresiv:

Victor Pușcaș, Președintele Curții Constituționale despre Evoluția Republicii Moldova în domeniul accesului la informație

Declarația Universală a Drepturilor Omului a proclamat democrația și libertatea ca idealuri comune, spre care trebuie să tindă orice societate modernă. Prin art.19, Declarația obligă statele aderente să garanteze fiecărui individ “dreptul la libertatea de opinie și de exprimare, ceea ce implică dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale și acela de a căuta, de a primi și de a răspândi, fără considerații de frontier, informații și idei prin orice mijloc de exprimare.”

Prin prisma art.4 din Constituția Republicii Moldova, normele Declarației au devenit obligatorii pentru autoritățile de stat, demnitari și funcționari publici. Statul și-a asumat responsabilitatea de a nu atenta la drepturile și libertățile consfințite în Declarație, de a apăra persoana de eventualele abuzuri ale reprezentanților săi, desemnați la guvernare.

Un om poate fi cu adevărat liber atunci când, după Franklin Roosevelt, dispune de:

Libertatea cuvântului,

Libertatea conștiinței,

Libertatea de privațiunile material,

Libertatea de povara fricii.

Libertatea poate fi obținută dacă omul este informat și își cunoaște drepturile și libertățile, căile de obținere ale lor.

Legea Supremă a Republicii Moldova a stabilit un nou cadru constituțional în domeniul drepturilor omului, în general, și în domeniul libertăților mass-media și accesului la informție, în special. Constituanta legislativă a corelat normele constituționale în acest domeniu atât cu transformările democratice survenite în societate, cât și cu exigențele tratatelor internaționale la care Republica Moldova a devenit parte. Astfel, art. 32-34 din Constituție referitoare la libertatea opiniei și a exprimării, libertatea creației și dreptul la informație au fost corelate cu art. 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și cu art.19 din Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, care erau în vigoare pentru Republica Moldova la momentul adoptării Constituției.

Modelul democratic de guvernare a societății presupune încrederea deplină a societății civile față de acțiunile guvernanților. În acest scop este necesar ca instituțiile publice să funcționeze în condiții de transparență, cetățenii să aibă acces liber la informațiile pe care acestea le dețin. Asumându-și acestea obligații, statul are o responsabilitate deosebită față de membrii societății pentru îndeplinirea lor.

Abordarea dreptului la informație prin prisma principiilor democratice și pluralismului a generat discuții în societate, soldate cu litigii judiciare. În aceste discuții controversate, pe de o parte, au fost implicate societatea civilă și mijloacele de informare în masă, iar pe de altă parte, autoritățile publice abilitate cu dreptul de a supune aceste libertăți reglementării normative. La anumite etape, în aceste litigii sociale a fost implicată Curtea Constituțională a Republicii Moldova, ca garant al constituționalității actelor normative adoptate și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale.

Curtea Constituțională a definit noi drepturi fundamentale, care rezultă din dreptul la informație:

–          dreptul persoanei de a fi informată prompt, corect și clar asupra măsurilor preconizate sau luate de autoritățile publice;

–          accesul liber la sursele de informație politică, științifico-tehnică, socială, culturală ș.a.

–          dreptul de a recepționa personal și în condiții bune emisiunile radiofonice și televizate.

Au fost formulate și obligațiile constituționale ale statului în acest domeniu:

–          asigurarea de către autoritățile publice a cadrului juridic necesar pentru difuzarea liberă și amplă a informației de orice natură;

–          asigurarea informării corecte a cetățenilor asupra treburilor publice și problemelor de interes personal;

–          favorizarea pluralismului în mass-media de stat și private prin obligarea acestora de a exercita informarea corectă a opiniei publice.

Totalitatea reglementărilor relațiilor din domeniul informațional arată încă odată spre existența unui obiect distinct de reglementare, și anume:

–          Constituția RM art. 4, 5, 23, 30, 32, 33, 34, 40, 52, 54, 55, 117;

–          Legea privind accesul la informație nr. 982, adoptată la 11.05.2000

–          Declarația Universală a Drepturilor Omului, la care RM a aderat 1990, art. 1, 19, 20, 29

–          Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, în vigoare pentru RM din 1993, art. 15, 16, 18;

–          Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, în vigoare pentru RM din 1993, art. 19, 20, 21;

–          Convenția Internațională cu privire la Drepturile Copilului, în vigoare pentru RM din 25.02.1993, art. 13, 15, 16, 17, 29;

–          Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, în vigoare pentru RM din 25 februarie 1993, art.2, 5;

–          Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, în vigoare pentru RM din 1 februarie 1998, art. 6, art.8, art. 10, art. 11, art. 14, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 44, art. 52;

–          Mai multe recomandări ale Consiliului Europei către Statele membre;

–          Hotărâri ale Parlamentului în domeniu și alte acte normative adoptate în domeniu.

În ultimul timp, un subdomeniu al dreptului informațional, care este internetul, prezintă în ultimul timp mai multe probleme și indică spre mai multe lacune și lipse de reglementare.

Ținând cont de natura mondială a internetului, este o mare necesitate de racordare a dreptului național cu cel comparat, precum și cu dreptul internațional.

La moment se află în Parlament înregistrat proiectul de lege privind protecția moralității, care este destinat în mare parte interzicerii și prevenirii distribuirii materialelor pornografice pe internet, proiect la care vine și Asociația Obștească “Pentru Familie” cu un set de îmbunătățiri la acest proiect. Dar mai sunt și multe alte lacune și necesități de reglementare în domeniu.

Protecția datelor cu caracter personal este un alt subdomeniu care necesită o reglementare mai amplă și în cadrul căruia se fac mai multe încălcări în ultimul timp. În ultimul timp se dă mai multă atenție acestui domeniu, inclusiv din partea Uniunii Europene (adoptarea Rezoluțiilor (73) 22 și (74) 23), care au definit principiile protecției datelor cu caracter personal în prelucrarea automatizată a bazelor de date în sectorul privat și public, și care au avut drept obiectiv de a favoriza elaborarea legislațiilor naționale.

În 1981, după 4 ani de negocieri a fost elaborată Convenția pentru protecția persoanelor privind prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția 108), conform căreia părțile parte la Convenție trebuiau să adopte măsuri în dreptul intern pentru a asigura respectarea principiilor prevăzute de Convenție.

Sunt și alte subdomenii ale dreptului informațional care necesită a fi reglementate mai amplu și urmează să apară multe alte cerințe, așa cum societatea informațională se dezvoltă astăzi cu o viteză mare și relațiile sociale din acest domeniu necesită o reglementare juridică din partea statului.

„Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit” (Constituția Republicii Moldova, art. 34 alin.1)


Numărul cazurilor de abuz sexual al minorilor crește considerabil în țara noastră

noiembrie 4, 2011

Luni, 24 octombrie 2011, Biserica BunaVestire a ieșit în conferință de presă pentru a sensibiliza opinia publică și pentru a atenționa autoritățile referitor al mulțimea cazurilor de viol și de abuz sexual a copiilor tot mai frecvente în ultima perioadă.

Pastorul bisericii Vasile Filat a subliniat creșterea rapidă și îngrijorătoare a numărului cazurilor de viol înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova începând cu anul 2003 când a intrat în vigoare noul Cod Penal din 2002, care prevedea pedepse mai blânde pentru infracțiunile de viol decât Codul Penal precedent.

Astfel, în anul 2000 au fost înregistrate 215 infracțiuni de viol, în 2001 – 189, în 2002 – 204, în 2003 – 320 (anul în care a intrat în vigoare noul Cod Penal), în 2004 – 336 număr care a crescut până la 368 în anul 2010. Iar infractiuni de viol împotriva copiilor în 2010 au fost înregistrate în număr de 87.

Printre problemele evidențiate în cadrul conferinței au fost numărul de cazuri de pedofilie în care autorii infracțiunilor erau cetățeni străini față de care nu s-a aplicat corect legea penală, fie prin faptul că au fost trimiși în țara lor nepedepsiți, fie că pedepsele erau nominale, sau chiar prin faptul că nu era pedepsită persoana vinovată, ci chiar victima.

Vasile Filat a evidențiat faptul că legislația străină este este foarte severă cu pedofilii, în mai multe state din Europa se fiind pusă în aplicare castrarea chimică sau chirurgicală a pedofililor. „În Polonia recent a fost introdusă castrarea chimică a pedofililor şi abuzatorilor după un singur caz înregistrat, când tatăl şi-a abuzat fiica. La noi câte cazuri trebuie să se mai întâmple pentru a introduce aşa o pedeapsă în Codul Penal?”. Dl Filat a menționat că prin aceaste exemple nu neapărat îndeamnă autoritățile să adopte o astfel de lege, care de altfel a fost propusă în parlament de deputatul Valeriu Munteanu, ci să ia atitudine și să întreprindă măsuri urgente pentru a combate acest fenomen.

Conform învățăturilor Bibliei este greșit să lași nepedepsit un infractor, un vilator, așa cum a explicat dl Vasile Filat citând textul scris la Romani 13:1-5, care spune:

“ Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului.”

Conform acestui text este datoria statului să intervină cînd cineva face răul pentru a răzbuna pe Dumnezeu, pentru a pedepsi pe cel rău, pentru a lăuda pe cel ce face bine și pentru a proteja toți ceilalți cetățeni.

Totodată păstorul Vasile Filat a mai făcut apel la autorități să se lase de formalismul religios pe care-l îmbracă de fiecare dată la sărbători și să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu cu pocăință, să asculte pe văduvă, să apere pe cel asuprit, să se îngrijească de cel orfan, așa cum spune textul de la Isaia:

Ascultaţi, ceruri, şi ia aminte, pământule, căci Domnul vorbeşte: „Am hrănit şi am crescut nişte copii, dar ei s-au răsculat împotriva Mea. Boul îşi cunoaşte stăpânul, şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.” Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi!

…. Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!

Pastorul a făcut apel către şcoli şi biserici să-şi pună umărul la diminuarea fenomenului de abuz sexual, prin consiliere şi sprijin, iar autorităţilor publice le cere să înăsprească pedepsele pentru astfel de infracţiuni.

De asemenea, Biserica „Buna Vestirea” recomandă autorităţilor să înceapă monitorizarea şi blocarea site-urilor cu conţinut pornografic, iar părinţilor să fie atenţi la comportamentul copiilor şi să discute cu aceştia despre pericolele la care sunt expuşi.

Victimelor, păstorul s-a adresat cu îndemnul de a se apropia de Domnul Isus, care poate da alinare și o vindecare totală, iar infractorilor să vină cu pocăință la Domnul Isus Hristos care le poate da iertare deplină și să se oprească din săvârșirea răului.

Irina Batin


O analiză subiectivă a aplicării principiului umanismului în dreptul penal (Partea IV)

octombrie 10, 2011
Continuare… Vezi aici partea III.

Îmblânzirea Codului Penal – nu permite realizarea sarcinii de prevenție a dreptului penal

Sarcina de prevenție nu poate fi realizată în condițiile unor pedepse blânde, pentru că nu mai este o amenințare pentru cel care intenționează să săvârșească o infracțiune, riscul nu mai este la fel de mare, și nici pentru cel care a săvârșit infracțiunea, el poate să mai comită alte infracțiuni și după ispășirea pedepsei.

Aici vreau să menționez 2 cazuri care au avut loc de curând:

1. Bărbatul care a violat o fetiță de 2 ani din Glodeni

Fetița a fost într-o stare foarte gravă, a suferit mai multe intervenții chirurgicale, acum se află în afara oricărui pericol. Fetița a fost lăsată de mama ei în grija unui cuplu, care trăiau în concubinaj, bărbatul respectiv a violat-o în stare de ebrietate și la interogare recunoscându-și vina a avut tupeul să invoce motivul cum că a încurcat fetița cu iubita sa. La ce vreau eu să atrag atenția este faptul că bărbatul a mai fost condamnat anterior pentru viol.

Unde sunt efectele reeducării și reintegrării în societate, și dacă suntem atât de buni și de umani, unde este manifestarea umanismului față de această fetiță nevinovată?

Când am trecut această temă, la prelegere, profesorul a menționat că acest principiu se referă la infractor, nu și la victimă, așa este, cu părere de rău, așa este…

Pot eu să fiu sigură, într-un stat democratic, că viața mea, viața rudelor mele, a copiilor mei este protejată îndeajuns așa ca să pot păși fără frică? Pentru că infractorului nu are de ce să-i fie frică, și-a ispășit pedeapsa o dată, o va ispăși și a doua oară…

2. Accidentul care a avut loc în Vorniceni

Acesta a avut loc din vina șoferului, care era în stare de ebrietate la volan, în urma accidentului au murit 2 persoane. Însăși Procuratura Generală susține că accidentul este consecinţă a unei judecăţi, anterioare, prea blînde faţă de şofer automobilului, care se face vinovat de accident. Potrivit procurorilor, recent, ultimul a fost învinuit de  comiterea unui furt și că a aplicat violenţa faţă de poliţişti, și i s-a aplicat doar o amenda de 5oo u.c., când era necesară privarea de libertate.

Și apoi, cred că ați observat cazuri simple, ca efectul măririi a unor amenzi, spre exemplu. Tătăl meu spre exemplu nu-mi permite nici mie și nici el nu-și permite să conducă fără centura de siguranță, nu pentru siguranță dar pentru că s-au mărit amenzile, sau, un alt exemplu, de când s-a mărit amenda pentru călătorie fără tichet în troleibuiz de la 6 lei la 50 lei, eu văd mai puține cazuri de încălcare.

Statistici din 2010, arată că doar 41,48% din cei ce au săvârșit infracțiuni, nu au antecedente penale, au 1 antecedent penal – 28,62%, iar cifra pentru cei care au 3 sau mai multe antecedente penale este mai mare decât cea pentru un antecedent penal și este 29,90%, aproape 30%.

Voi încheia această analiză cu un ultim articol despre amnistia, ca și consecință a aplicării principiului umanismului în drept penal.


Fenomenul delincvenţei juvenile a fost discutat în cadrul unei conferinţe

septembrie 30, 2011

Joi, 29 Septembrie 2011 17:38

Infracţionalitatea în rîndul copiilor a fost subiectul principal al conferinţei internaţionale “Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova: provocări şi soluţii”, organizată de către Institutul de Reforme Penale(IRP), în perioada 28-29 septembrie 2011, la Chişinău. Participanţii la conferinţă au identificat cauzele delincvenţei juvenile, factorii care determină comportamentele deviante la minori, precum şi politicile de prevenire a infracţionalităţii în rîndul copiilor.

La sesiunile de lucru ale conferinţei au participat oficiali din guvern, funcţionari din ministerele şi subdiviziunile de resort, angajaţi din administraţia publică locală, judecători, procurori, ofiţeri de poliţie, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor şi organizaţiilor internaţionale. Printre invitaţi s-au mai numărat experţi din Moldova, România, Lituania, Letonia şi Estonia, care au împărtăşit despre bunele practici în domeniu.

Este important să subliniez că s-a ajuns la concluzia că factorii cei mai puternici care pot afecta dezvoltarea armonioasă a adolescentului, este mediul familial vicios. La acesta se mai adaugă condiţiile de viaţă degradante, lipsa supravegherii din partea părinţilor, deficienţa sistemului de petrecere a timpului liber etc.

Iată de ce este foarte important pentru părinţi să nu plece peste hotare, să rămână lângă copiii lor şi să înveţe să zidească relaţii cu ei. Vă sugerez câteva articole în acest sens:

http://www.moldovacrestina.net/sfaturi-practice/nu-voi-mai-repeta-n-familia-mea/

http://www.moldovacrestina.net/social/bani-in-loc-de-parinti/

http://www.moldovacrestina.net/social/cum-sa-supravietuiesti-fara-parinti/

În cadrul conferinţei, au fost prezentate caracteristicile şi dinamica delincvenţei juvenile din ţara noastră, prin prisma datelor statistice. Constatările făcute de experţi pînă în anul 2009 arată că tendinţa infracţiunilor comise de minori a fost în descreştere, însă începînd din 2010, trendul a înregistrat o uşoară ascensiune. Astfel, în anul trecut s-au înregistrat 1353 de delicte săvîrşite de copii, sau cu participarea lor, în raport cu 1143 de cazuri înregistrate în 2009. Cele mai frecvente infracţiuni comise de copii sînt furtul, tîlhăria şi jaful. Specialiştii sînt alarmaţi de faptul că în ultimii ani indicii crimelor grave săvîrşite de minori, cum ar fi violul, vătămările intenţionate şi omorul, rămîn fără schimbare sau chiar înregistrează o creştere uşoară.

Aceasta chiar este ceva alarmant, eu cred că una din cauze mai este şi accesul copiilor la pornografii şi cred că statul trebuie să întreprindă măsuri urgente în acest sens.

La încheierea întîlnirii participanţii la conferinţă au elaborat şi o serie de recomandări pentru instituţiile cu responsabilităţi în domeniu din ţara noastră.

Aş vrea foarte tare să găsesc aceste recomandări, dacă mă poate ajuta cineva, vă rog să-mi scrieţi în comentariu.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului “Promovarea noilor elemente de justiţie pentru copii în sistemul de justiţie al Republicii Moldova” şi a Programului Est-Est: Parteneriat fără Frontiere, fiind implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al UNICEF Moldova, Ambasadei Suediei din Moldova şi Fundaţiei Soros-Moldova.

Sursa: www.civic.md